ဆရာႀကီးမင္းသိခၤရဲ႕ တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း (၉.၆.၂၀၁၉ မွ ၁၅.၆.၂၀၁၉ ထိ)

“တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား”

“တနလၤာ သားသမီးမ်ား”

“အဂၤါ သားသမီးမ်ား”

“ဗုဒၶဟူး/ရာဟု သားသမီးမ်ား”

“ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား”

“ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား”

“စေန သားသမီးမ်ား”