တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔အထိ

ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔အထိ
ကံ ဉာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏိုင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ

 

 

ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔အထိ

 

 

ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔အထိ

credit : manawmayajournal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *