ထီ​ေပါက္​စဥ္​

(၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ စ-ဆုံး တိုက္ရန္

သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု

ယ ၈၁၇၄၀၂

သိန်းတစ်သောင်း

ဓ ၄၅၅၆၁၄

သိန်းငါးထောင်

ဗ ၇၉၁၁၁၈

ဃ ၇၀၁၇၂၆

သိန်း ၂၀၀၀ဆု

ကခ ၆၆၁၅၀၇

ထ ၁၉၆၉၉၅

ခ ၈၁၀၈၁၃

ဝ ၈၂၈၃၃၈

သိန်း(၁၀၀၀)ဆု

ဟ ၁၈၈၉၄၄

လ ၉၃၅၅၉၆

စ ၇၉၅၉၁၈

အ ၂၅၃၂၀၃

က ၅၅၅၅၀၄

ခ ၆၂၄၄၁၈

မ ၄၂၂၅၀၂

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၃)သိန်းဆု
(အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း(၅)လုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်)

င ၄၁၈၅၄

ဂ ၉၆၈၆၇

ကဂ ၈၈၁၀၆

မ ၉၇၆၅၇

ယ ၂၄၀၄၃

ဘ ၉၅၀၄၃

ဖ ၉၈၂၇၇

မ ၈၇၈၈၉

ဋ ၄၇၆၁၁

န ၁၇၇၇၀

ရ ၈၅၃၅၂

ဇ ၉၇၆၀၀

န ၃၁၇၄၄

ဠ ၆၁၀၆၃

အ ၇၃၀၅၄

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၂)သိန်းဆု
(အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း(၄)လုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်)

စျ ၈၃၄၄

မ ၅၂၉၆

ဃ ၉၅၈၀

ဂ ၉၄၄၅

ဍ ၆၅၃၂

စျ ၁၃၀၄

မ ၂၄၈၆

ကဃ ၅၉၂၈

ဃ ၅၄၈၂

မ ၁၂၇၂

ဋ ၆၉၅၂

သ ၄၈၂၇

စ ၃၉၀၀

ကခ ၆၂၅၃

ည ၅၆၅၁

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၁)သိန်းဆု
(အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း(၃)လုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်)

သ ၁၂၇

ရ ၉၀၁

ည ၁၅၉

ဗ ၆၂၈

ဎ ၁၆၉

ဘ ၂၇၅

ခ ၆၀၆

ဆ ၄၇၈

သ ၂၀၄

ပ ၃၂၉

ဃ ၆၈၃(မဂ်လာစုံတွဲထိုးသူတစ်သိန်းနှစ်ဆုရမယ်)

ဒ ၆၈၃

လ ၇၆၂

အ ၆၉၆

ဏ ၅၀၂

ပ ၂၄၁

ဒ ၅၀၈

ကဃ ၃၃၃

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(5)သောင်း
အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း(၂)လုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်
လ ၉၂
ဏ ၁၃
ဍ ၉၁
ရ ၄၈
အ ၂၁
ဠ ၇၁
မ ၉၃
ဝ ၅၂
ဓ ၈၂
ဗ ၈၁
စျ ၇၈
ဒ ၈၀
လ ၆၁
ဏ ၇၃
ဏ ၆၃
န ၆၀
ဍ ၁၅
လ ၂၈
ဏ ၆၄
နိုင်ငံတော်မှာမထုတ်ဆုံးဆုပါ

(၉)ကြိမ်မြောက်ထီပေါက်စဥ် သိန်း(500)ဆု

ဇ ၈၀၃၄၈၃
ဂ ၂၀၃၅၇၆
စ ၅၀၄၅၂၃
စျ ၈၉၃၄၈၇
ဂ ၉၆၂၈၆၇
ဎ ၃၃၀၃၈၁
ဓ ၇၅၉၈၅၈
ဃ ၉၅၁၇၉၁
သ ၉၅၉၁၃၈
ဘ ၅၈၆၃၁၂
ဝ ၃၈၇၁၁၃
ဟ ၅၈၈၂၆၆
အ ၆၄၃၄၂၉
ရ ၅၅၂၉၄၈

(၉)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဥ် သိန်း(၂၀၀)ဆု

ဝ ၄၆၈၉၉၆.
ရ ၈၁၉၈၇၆
ကဃ ၃၆၂၀၄၇
ဏ ၅၅၃၁၉၈
ဌ ၇၁၅၅၇၉. မိုးယံ
ကဂ ၃၈၉၁၂၈
စ ၅၅၇၁၃၅.
စ ၈၇၅၃၁၂
ပ ၁၈၇၀၄၆. မိုးယံ
ဝ ၃၆၆၁၂၉. မိုးယံ
စ ၈၈၁၉၈၄
ဌ ၃၄၅၃၀၀.
သ ၃၃၆၇၃၈.
ကဃ ၅၅၇၇၆၄
ဈ ၈၁၂၇၀၄. မိုးယံ
ကဂ ၃၇၀၅၆၅.
ကဂ ၅၆၉၃၇၈. မိုးယံ
ဃ ၆၈၃၁၉၅

(၉)ကြိမ်မြောက်ထီပေါက်စဥ် သိန်း(၁၀၀)ဆု

ရ ၇၈၃၅၄၁
ခ ၃၈၅၀၃၅. မိုးယံ
စ ၄၀၉၉၆၂
ဘ ၁၆၄၈၈၅. မိုးယံ
င ၂၂၆၉၃၇. မိုးယံ
ဋ ၇၉၀၀၅၁. မိုးယံ
န ၈၇၈၈၄၇.
ဘ ၆၇၉၉၅၂
လ ၇၄၀၆၆၁. မိုးယံ
လ ၂၈၉၄၁၀. မိုးယံ
ဓ ၆၄၃၂၆၆.
ခ ၄၅၈၆၂၆
က ၂၃၈၅၁၂
ဒ ၉၆၂၀၀၃. လမငျးကွယျစငျ
ထ ၆၃၇၁၃၉. မိုးယံ
ဖ ၂၂၈၅၁၁.
လ ၈၀၃၅၇၈. မိုးယံ
ကက ၈၉၀၀၃၅. မိုးယံ
ခ ၅၁၀၇၀၆. မိုးယံ
ကခ ၆၅၃၂၈၀
ဍ ၁၁၀၁၈၇. မိုးယံ
ဘ ၄၇၀၀၇၀. မိုးယံ
ဟ ၆၆၃၂၄၀. မိုးယံ
လ ၂၄၄၇၃၅. မိုးယံ

(၉)ကြိမ်မြောက်ထီပေါက်စဥ် သိန်း(၅၀)ဆုများ

လ ၁၄၀၅၉၈.
ကဃ ၂၁၂၇၁၅
ဈ ၆၅၁၀၁၂
ပ ၉၁၉၇၆၉
သ ၃၈၄၆၁၂
က ၉၃၀၂၀၂. မိုးယံ
အ ၆၄၈၁၆၄. မိုးယံ
ခ ၁၆၃၅၇၃
ကခ ၁၃၉၃၇၉
ဒ ၆၆၀၇၆၄
ဋ ၈၂၅၂၁၄
ဟ ၃၆၁၈၉၈. မိုးယံ
ည ၉၃၅၅၀၁
က ၂၆၃၁၀၅
ကဃ ၉၃၉၈၉၆
ဍ ၈၇၀၆၈၈. မိုးယံ
ဟ ၇၃၁၆၉၉
က ၆၂၅၃၂၇
ရ ၃၅၉၅၈၁.
ဒ ၁၅၁၉၆၀. မိုးယံ
ဍ ၈၇၈၉၁၃. မိုးယံ
ဎ ၄၄၇၄၅၁
န ၃၁၃၀၃၄
န ၅၁၈၈၈၈
ကခ ၈၈၁၉၁၃. မိုးယံ
ဆ ၂၈၀၉၈၂

(၉)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဥ် သိန်း(၂၀)ဆုများ

လ ၄၇၅၅၀၈. မိုးယံ
ခ ၃၄၉၉၇၃
တ ၈၅၀၄၁၃. လမငျးကွယျစငျ
ဂ ၆၉၄၄၇၃
မ ၁၂၄၀၉၅. မိုးယံ
န ၄၆၉၆၆၅. မိုးယံ
ဖ ၈၉၇၀၉၄. လမငျးကွယျစငျ
ဘ ၈၄၃၇၈၁. မိုးယံ
ဏ ၃၄၂၅၇၃. မိုးယံ
ယ ၅၉၈၄၉၈. လမငျးကွယျစင့ျ
ဘ ၅၁၂၆၇၅
န ၃၆၉၇၉၃
ဇ ၆၇၃၆၄၃. မိုးယံ
မ ၄၅၃၉၇၃
ဆ ၃၆၉၇၃၅. မိုးယံ
ဎ ၆၇၃၃၁၄. မိုးယံ
အ ၁၆၁၃၇၆
ကဂ ၆၂၉၅၅၁. မိုးယံ
က ၂၉၄၃၀၉
မ ၃၆၉၉၃၅. မိုးယံ
ဒ ၆၆၆၂၅၃. မိုးယံ
ထ ၆၃၅၂၄၅. မိုးယံ
ဖ ၉၉၄၀၆၄. မိုးယံ
ဈ ၉၉၆၆၁၈
ဎ ၄၇၇၉၀၆
ဌ ၁၇၈၈၇၀
ည ၁၄၈၅၀၉. မိုးယံ

(၉)ကြိမ်မြောက်ထီပေါက်စဥ် (၁၀)သိန်းဆုများ
(မထုတ်ဆုံးဆုများဖြစ်လို့ထီတိုက်ပါ)

ဈ ၄၉၈၅၀၀
ထ ၄၀၈၅၁၇
ဘ ၃၄၂၀၃၂
ဓ ၇၁၈၀၇၂
ပ ၃၂၁၈၂၃
ဏ ၃၉၅၆၅၉. မိုးယံ
ဋ ၉၁၉၆၅၀
ထ ၆၄၉၂၅၆
အ ၁၄၁၈၈၁
ပ ၈၁၃၇၇၈
ဃ ၉၉၉၅၇၃
တ ၇၇၉၉၀၈
ဂ ၂၁၄၈၃၄
ဠ ၁၄၉၅၈၈. မိုးယံ
ည ၃၁၄၀၉၆. မိုးယံ
ဂ ၁၆၇၁၄၁
ဂ ၅၂၃၆၉၄
ဇ ၂၁၁၁၇၂. မိုးယံ
ည ၇၉၇၇၆၃. မိုးယံ
ဒ ၁၃၈၇၂၇. လမငျးကွယျစငျ
ဈ ၇၇၈၇၇၃. လမငျးကွယျစငျ
ဖ ၅၃၄၆၄၅. မိုးယံ
ရ ၇၉၃၅၁၈. မိုးယံ
ည ၅၇၈၀၈၀. မိုးယံ
ဌ ၅၉၆၂၂၀
စ ၈၄၆၅၀၈
ဟ ၉၈၄၇၂၇
ဌ ၁၀၅၂၃၇ ဘမိုးယံ
က ၇၅၇၁၂၀. မိုးယံ
င ၆၇၈၉၇၄
ဍ ၆၈၀၂၇၆
ဏ ၅၁၂၈၁၄
န ၈၁၄၀၃၉. မိုးယံ
ကဃ ၉၂၁၇၇၁.
ဂ ၈၈၁၁၆၈

Like&Shareနဲ့ကူညီပါ, ထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်

Loading...
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close